فاصله بین قاعدگی ها چقدر است؟

فاصله بین قاعدگی ها چقدر است؟

فاصله زمانی نمادین بین قاعدگی ها 28 روز می باشد ، اما این مدت در زنان مختلف متغیر است و حتی مدت سیکل قاعدگی در یک خانم نیز متغیر است.


ولی تغییر چشمگیر فواصل  بین قاعدگی ها به معنی ناباروری نیست.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان زایمان قاعدگی ناباروری فاصله 28 روز زنان سیکل قاعده بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/10/16          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم