آیا جنین در داخل رحم ادرار می کند؟

آیا جنین در داخل رحم ادرار می کند؟

بله ، کلیه های جنین در هفته 12  شروع به تولید ادرار می کند.


در هفته 18 کلیه ها به میزان 7 الی 14 سی سی ادرار تولید می کنند و در زمان زایمان به حدود 650  سی سی در روز می رسد.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان زایمان ادرار کلیه جنین هفته ماه سی سی بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/10/18          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم