زودترین زمان تشخیص حاملگی با سونوگرافی چند هفتگی است؟

زودترین زمان تشخیص حاملگی با سونوگرافی چند هفتگی است؟

تشخیص حاملگی البته با سونوگرافی واژِینال در هفته پنجم بارداری امکان پذیر است که معمولا ساک حاملگی دیده می شود ولی فعالیت قلب جنین در هفته ششم دیده می شود.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان زایمان ساک حاملگی ساک حاملگی سونوگرافی واژینال قلب جنین ششم پنجم بارداری

   تاریخ :       1397/10/18          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم