سونوگرافی ترانس واژینال

سونوگرافی ترانس واژینال

پروب آن برای سونوگرافی از داخل واژن می باشد که اکثراً در مرحله اول حاملگی مورد استفاده قرار می گیرد.دکتر سیدی مقدم بارداران متخصص زنان بارداری ژنتیک رحم مایع آمینوتیک سونوگرافی ترانس واژینال واژینال

   تاریخ :       1397/05/13          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم