سونوگرافی  اولتراسوند پیشرفته

سونوگرافی اولتراسوند پیشرفته

این روش سونوگرافی شبیه روش معمولی است ولی امتحان سونو بیشتر روی نکاتی که مشکوک بوده انجام می گیرد. 


لذا از دستگاه های پیشرفته استفاده می کنند.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سونوگرافی اولتراسوند پیشرفته بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/05/13          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم