سونوگرافی استاندارد

سونوگرافی استاندارد

این روش معمولی و عادی است که پروب روی شکم قرار می گیرد تا سونوگرام دو بعدی از وضعیت رشد جنین بدست آید .دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سونوگرافی استاندارد بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/05/13          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم