غربالگری مرحله دوم چگونه است و در چه زمانی انجام می شود ؟

غربالگری مرحله دوم چگونه است و در چه زمانی انجام می شود ؟

آزمایش غربالگری مرحله دوم در هفته 16 انجام می شود و در هفته 18 تا 19 بارداری سونوگرافی از نظر ناهنجاری ها انجام می شود .دکتر سیدی مقدم بارداران بارداری سونوگرافی غربالگری ناهنجاری متخصص زنان غربالگری مرحله دوم بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/05/06          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

غربالگری مرحله اول به چه دلیل و در چه زمانی انجام می شود ؟

غربالگری مرحله اول به چه دلیل و در چه زمانی انجام می شود ؟

در هفته 11 تا 13 بارداری ، تمام خانم های باردار از نظر سندرم داون و برخی از بیماری های کروموزومی باید مورد بررسی قرار بگیرند.این بررسی شامل سونوگرافی و آزمایش خون است که در یک زمان انجام می شود .دکتر سیدی مقدم سندرم داون بیماری بارداری غربالگری غربالگری مرحله اول بارداران بیمارستان صارم آزمایش خون سونوگرافی متخصص زنان

   تاریخ :       1398/05/06          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

غربالگری مرحله اول

غربالگری مرحله اول

زمان انجام غربالگری مرحله اول :
از 11 هفته و صفر روز تا 13 هفته و 6 روز .

 

 

غربالگری مرحله اول چه چیزی را بررسی میکند:
احتمال خطر سندرم داون (تریزومی21) و سندرم پاتو (تریزومی 13) و سندرم ادواردز (تریزومی 18)

دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران غربالگری مرحله اول غربالگری بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/05/10          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم