غربالگری مرحله دوم

غربالگری مرحله دوم

زمان انجام غربالگری مرحله دوم حاملگی:

از 14 هفته و صفر روز تا 22 هفته و 6 روز می باشد . اما بهترین زمان انجام مرحله دوم بارداری، 15-16 هفتگی می باشد .

 


این آزمایش نیز بطور معمولی مثل آزمایشهای دیگر انجام می شود . نیازی نیز به ناشتایی نداشته و در هر ساعتی از شبانه روز قابل انجام است .


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان غربالگری مرحله روم غربالگری بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/05/10          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم