تست تحمل گلوکز چگونه انجام می شود ؟

تست تحمل گلوکز چگونه انجام می شود ؟

برای انجام این تست به مدت 8 ساعت هیچ چیزی نمی خورید و آزمایش قند خون ناشتا انجام می دهید .


سپس یک لیوان شربت گلوکز می نوشید و در فواصل مشخص قند خون شما اندازه گیری می شود .


دکتر سیدی مقدم بارداران قند خون شربت گلوکز گلوکز آزمایش تست ناشتا بارداران سایت بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/12/01          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم