مصرف ید

مصرف ید

نیاز خانم‌های باردار به ید بیشتر از افراد غیر حامله و حدود 200 میکرو گرم در روز است.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران بارداری تغذیه ید روزانه حامله بیمارستان صارم گرم نیاز

   تاریخ :       1397/05/26          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم