نمک

نمک

در دوران بارداری شما باید غذاهای شور را کمتربخورید.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان نمک بارداران زایمان مادر فشار خون بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/06/03          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم