استفاده از کمربند ایمنی

استفاده از کمربند ایمنی

باید طوری بسته شود که خانم باردار احساس راحتی کند


باید طوری بسته شود که خانم باردار احساس راحتی کرده به طوریکه بخش شانه کمربند ایمنی به دقت و محکم از بین سینه ها عبور داده شود و بخش پایین کمربند باید در زیر شکم زن قرار گیرد و از بخش های فوقانی کشاله ران عبور داده شود.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران کمربند ایمنی شکم کشاله ران شانه سینه بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/06/23          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

رانندگی در طی بارداری

رانندگی در طی بارداری

رانندگی ممنوع نیست


خانم باردار باید حتما از کمربند ایمنی استفاده کرده و طوری بسته شود که احساس راحتی کند و کیسه های هوا نیز باید آماده باشند.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران رانندگی کیسه هوا کمربند ایمنی بارداری باردار بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/06/23          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم