ارتباط اندازه سینه ها قبل از بارداری ارتباطی با حجم شیر

ارتباط اندازه سینه ها قبل از بارداری ارتباطی با حجم شیر

در اکثر حاملگی های طبیعی اندازه سینه ها در قبل از بارداری ، هیچ ارتباطی با حجم شیر تولید شده ندارد.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران بارداران سایت سینه شیر مادر حاملگی بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/06/23          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

زمان تغییر فرم سینه ها

زمان تغییر فرم سینه ها

از ماه دوم اندازه سینه ها افزایش می باید


 و در زیر پوست سینه ها ، گرمای ظریفی احساس می شود و اگر اندازه افزایش سینه ها زیاد باشد ممکن است بر روی آنها خطوط قرمز رنگی شبیه خطوط روی شکم ایجاد شود.


دکتر سیدی مقدم بارداران سینه قرمز خطوط پوست شکم گرما بارداران متخصص زنان

   تاریخ :       1397/06/23          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

تغییر سینه ها در حاملگی

تغییر سینه ها در حاملگی

در هفته های اول بارداری، زنان باردار اغلب در سینه های خود درد و حساسیت احساس می کنند.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان و زایمان بارداران حاملگی سینه حساسیت تغییر فرم بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/06/23          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم