حضور خانم دکتر سیدی مقدم در چهاردهمین کنگره بین المللی پریناتالوژی در استانبول ترکیه

حضور خانم دکتر سیدی مقدم در چهاردهمین کنگره بین المللی پریناتالوژی در استانبول ترکیه   تاریخ :       1398/07/05